FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०१

७६/७७ 06/16/2020 - 13:23 PDF icon 20770301.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।१३

७६/७७ 05/28/2020 - 12:31 PDF icon 20770213.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।०८

७६/७७ 05/24/2020 - 13:24 PDF icon 20770208.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।०२

७६/७७ 05/24/2020 - 12:52 PDF icon 20770202.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०१।१६

७६/७७ 04/29/2020 - 11:57 PDF icon 20770116.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०१।०३

७६/७७ 04/19/2020 - 13:55 PDF icon 20770103.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।२६

७६/७७ 04/19/2020 - 13:54 PDF icon 20761226.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।२१

७६/७७ 04/19/2020 - 13:53 PDF icon 20761221.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।१७

७६/७७ 04/19/2020 - 13:52 PDF icon 20761217.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।०६

७६/७७ 03/22/2020 - 12:00 PDF icon 20761206.pdf

Pages