FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०१।१६

७५/७६ 05/05/2019 - 16:58 PDF icon 20760116.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०१।०६

७५/७६ 04/22/2019 - 13:29 PDF icon 20760106.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।१२।२८

७५/७६ 04/22/2019 - 13:13 PDF icon 20751228.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।११।२७

७५/७६ 04/22/2019 - 12:55 PDF icon 20751127.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।१०।२२

७५/७६ 04/22/2019 - 12:48 PDF icon 20751022.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०९।०३

७५/७६ 12/18/2018 - 14:06 PDF icon ९।३.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०८।२१

७५/७६ 12/11/2018 - 15:45 PDF icon ८।२१.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०६।१८

७५/७६ 12/11/2018 - 15:42 PDF icon ६।१८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०५।१९

७५/७६ 12/11/2018 - 15:32 PDF icon ५।१९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०४।१८

७५/७६ 12/11/2018 - 15:31 PDF icon ४।१८.pdf

Pages