FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०५।०४

७९/८० 08/23/2022 - 22:26 PDF icon 20790504.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०४।०६

७९/८० 07/24/2022 - 22:18 PDF icon 20790406.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।१७

७८/७९ 07/05/2022 - 15:23 PDF icon 20790317.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०९

७८/७९ 06/23/2022 - 21:41 PDF icon 20790309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०८

७८/७९ 06/23/2022 - 21:32 PDF icon 20790308.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०४

७८/७९ 06/22/2022 - 12:12 PDF icon 20790304.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०२।२७

७८/७९ 06/12/2022 - 11:46 PDF icon 20790227.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०२।१६

७८/७९ 06/02/2022 - 16:45 PDF icon 20790216.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१२।२२

७८/७९ 04/12/2022 - 12:55 PDF icon 20781222.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१२।११

७८/७९ 03/27/2022 - 12:50 PDF icon 20781211.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।११।२५

७८/७९ 03/09/2022 - 13:47 PDF icon 20781125.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।११।०१

७८/७९ 03/07/2022 - 13:11 PDF icon कार्यपालिका निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१०।०७

७८/७९ 01/23/2022 - 14:54 PDF icon 20781007.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०९।१५

७८/७९ 01/13/2022 - 11:08 PDF icon 20780915.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०९।१३

७८/७९ 12/31/2021 - 15:04 PDF icon 20780913.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०८।२९

७८/७९ 12/29/2021 - 10:32 PDF icon 20780829.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०७।१५

७८/७९ 11/18/2021 - 11:31 PDF icon 20780715.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०६।०१

७८/७९ 09/18/2021 - 17:05 PDF icon 20780601.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०५।१३

७८/७९ 09/01/2021 - 13:18 PDF icon 20780513.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०४।१२

७८/७९ 09/01/2021 - 13:15 PDF icon 20780412.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।२५

७७/७८ 07/14/2021 - 13:52 PDF icon 20780325.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।१०

७७/७८ 06/24/2021 - 13:57 PDF icon 20780310.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।०३

७७/७८ 06/24/2021 - 13:56 PDF icon 20780303.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०२।२३

७७/७८ 06/08/2021 - 16:16 PDF icon 20780223.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।२४

७७/७८ 06/06/2021 - 13:06 PDF icon 20780124.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।३१

७७/७८ 05/17/2021 - 09:16 PDF icon 20780131.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।०८

७७/७८ 04/21/2021 - 11:46 PDF icon 20780108.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१२।१०

७७/७८ 03/23/2021 - 11:25 PDF icon 20771210.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।११।१०

७७/७८ 03/23/2021 - 11:20 PDF icon 20771110.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।२४

७७/७८ 02/21/2021 - 11:01 PDF icon 20771024.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।१६

७७/७८ 02/21/2021 - 11:00 PDF icon 20771016.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।०२

७७/७८ 01/17/2021 - 14:04 PDF icon 20771002.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०९।०८

७७/७८ 12/28/2020 - 12:40 PDF icon 20770908.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०८।१४

७७/७८ 11/29/2020 - 15:40 PDF icon 20770814.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०८।०८

७७/७८ 11/24/2020 - 13:28 PDF icon 20770808.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०७।२३

७७/७८ 11/24/2020 - 13:27 PDF icon 20770723.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।२०

७७/७८ 10/06/2020 - 15:51 PDF icon 20770620.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।०८

७७/७८ 09/25/2020 - 13:59 PDF icon 20770608.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।०१

७७/७८ 09/17/2020 - 16:23 PDF icon 20770601.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०५।२३

७७/७८ 09/08/2020 - 11:23 PDF icon 20770523.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०५।०३

७७/७८ 09/08/2020 - 11:22 PDF icon 20770503.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०४।२३

७७/७८ 08/07/2020 - 14:42 PDF icon 20770423.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०९

७६/७७ 07/13/2020 - 17:04 PDF icon 20770309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०७

७६/७७ 07/13/2020 - 17:03 PDF icon 20770307.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०१

७६/७७ 06/16/2020 - 13:23 PDF icon 20770301.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।१३

७६/७७ 05/28/2020 - 12:31 PDF icon 20770213.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।०८

७६/७७ 05/24/2020 - 13:24 PDF icon 20770208.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।०२

७६/७७ 05/24/2020 - 12:52 PDF icon 20770202.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०१।१६

७६/७७ 04/29/2020 - 11:57 PDF icon 20770116.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०१।०३

७६/७७ 04/19/2020 - 13:55 PDF icon 20770103.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।२६

७६/७७ 04/19/2020 - 13:54 PDF icon 20761226.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।२१

७६/७७ 04/19/2020 - 13:53 PDF icon 20761221.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।१७

७६/७७ 04/19/2020 - 13:52 PDF icon 20761217.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१२।०६

७६/७७ 03/22/2020 - 12:00 PDF icon 20761206.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।११।०३

७६/७७ 03/05/2020 - 14:20 PDF icon 20761103.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१०।२२

७६/७७ 03/05/2020 - 14:18 PDF icon 20761022.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।१०।१२

७६/७७ 03/05/2020 - 14:17 PDF icon 20761012.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०९।२५

७६/७७ 01/13/2020 - 13:56 PDF icon 20760925.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०८।२९

७६/७७ 12/17/2019 - 16:35 PDF icon 20760829.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०८।१०

७६/७७ 12/03/2019 - 14:04 PDF icon 20760810.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०६।३०

७६/७७ 10/20/2019 - 13:54 PDF icon 20760630.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०५।३०

७६/७७ 09/24/2019 - 12:46 PDF icon 20760530.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०४।२०

७६/७७ 08/07/2019 - 13:29 PDF icon 20760420.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०४।०३

७६/७७ 08/07/2019 - 12:46 PDF icon 20760403.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।१९

७५/७६ 07/16/2019 - 12:34 PDF icon 20760319.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०९

७५/७६ 07/16/2019 - 12:00 PDF icon 20760309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०८

७५/७६ 07/16/2019 - 11:58 PDF icon 20760308.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०३

७५/७६ 06/19/2019 - 14:07 PDF icon 20760303.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०२।३१

७५/७६ 06/19/2019 - 14:05 PDF icon 20760231.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०१।१६

७५/७६ 05/05/2019 - 16:58 PDF icon 20760116.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०१।०६

७५/७६ 04/22/2019 - 13:29 PDF icon 20760106.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।१२।२८

७५/७६ 04/22/2019 - 13:13 PDF icon 20751228.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।११।२७

७५/७६ 04/22/2019 - 12:55 PDF icon 20751127.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।१०।२२

७५/७६ 04/22/2019 - 12:48 PDF icon 20751022.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०९।०३

७५/७६ 12/18/2018 - 14:06 PDF icon ९।३.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०८।२१

७५/७६ 12/11/2018 - 15:45 PDF icon ८।२१.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०६।१८

७५/७६ 12/11/2018 - 15:42 PDF icon ६।१८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०५।१९

७५/७६ 12/11/2018 - 15:32 PDF icon ५।१९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०४।१८

७५/७६ 12/11/2018 - 15:31 PDF icon ४।१८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०४।०२

७५/७६ 12/11/2018 - 15:30 PDF icon ४।२.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०३।२८

७४/७५ 12/11/2018 - 15:29 PDF icon ३।२८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०३।१९

७४/७५ 12/11/2018 - 15:28 PDF icon ३।१९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०३।१०

७४/७५ 12/11/2018 - 15:28 PDF icon ३।१०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०३।०९

७४/७५ 12/11/2018 - 15:27 PDF icon ३।९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०२।२९

७४/७५ 12/11/2018 - 15:25 PDF icon २।२९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७४।११।१६

७४/७५ 06/21/2018 - 16:43 PDF icon 3.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७४।०९।२६

७४/७५ 06/21/2018 - 16:38 PDF icon 2.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७४।०८।२०

७४/७५ 06/20/2018 - 17:09 PDF icon 1.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०२।०५

७४/७५ 05/27/2018 - 13:06 PDF icon २०७५।०२।०५.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०१।२५

७४/७५ 05/27/2018 - 13:04 PDF icon २०७५।०१।२५.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७५।०१।१६

७४/७५ 05/27/2018 - 13:02 PDF icon २०७५।०१।१६.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७४।१२।२९

७४/७५ 05/27/2018 - 12:58 PDF icon २०७४।१२।२९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०६-०८

७४/७५ 04/23/2018 - 16:12 PDF icon 9.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०५-२५

७४/७५ 04/23/2018 - 15:44 PDF icon 8.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०४-१२

७४/७५ 04/23/2018 - 15:37 PDF icon 7.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०३-३०

७४/७५ 04/23/2018 - 15:32 PDF icon 6.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०३-२५

७४/७५ 04/23/2018 - 15:30 PDF icon 5.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०३-२३

७४/७५ 04/23/2018 - 15:28 PDF icon 4.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०३-१३

७४/७५ 04/23/2018 - 15:25 PDF icon 3.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०२-२०

७४/७५ 04/23/2018 - 15:22 PDF icon 2.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे निणर्य पुस्तिका २०७४-०२-११

७४/७५ 04/23/2018 - 15:19 PDF icon 1.pdf