FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना

विद्यालयहरू संचालन सम्बन्धी

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आवश्यक कागजातहरु सक्कलै साथमा लिई उपस्थिति हुन जानकारी गरिन्छ ।

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व ३ जना, अ.न.मी ३ जना, Roving ANM १ जना 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०८।२१

Pages